Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/i Danych jest: Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, Akademia Umiejętności 1a, 43-300 Bielsku-Biała. Kontakt mailowy: sekretariat@cuw.bielsko-biala.pl.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - Mariolę Knapek, z którym można skontaktować się telefonicznie : 33 499-2-345 lub za pośrednictwem  adresu e-mail: iod@cuw.bielsko-biala.pl.

 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
 • realizacji umów, których jest Pan/Pani stroną lub działań przed zawarciem umowy;

 • wykonywania zadań statutowych Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej;

 • realizacji przepisów prawa, przede wszystkim: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

 1. Podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Pana/Panią zgoda (dotyczy tylko danych przekazanych nieobowiązkowo);

 • 6 ust. 1 lit. b RODO – podpisana przez Pana/Panią umowa;

 • 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na Administratorze.

 1. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z placówką podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie jednostką oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

 2. Okres przechowywania Pana/Pani danych:

 • do momentu wycofania zgody (dotyczy tylko danych przekazanych na podstawie wyrażenia zgody);

 • na czas trwania umowy, a następnie przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń;

 • zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz Instrukcją Kancelaryjną.

 1. Ma Pana/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania;

 • usunięcia danych (dotyczy to sytuacji, gdy podstawą prawną jest wyrażona zgoda);

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych;

 • przenoszenia danych;

 • wycofania wyrażonej zgody;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Podane przez Pana/Panią dane są pobrane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa (poza danymi podanymi dobrowolnie na podstawie wyrażonej zgody). Brak podania danych skutkuje niewywiązaniem się z wymogów przepisów prawa i brakiem możliwości realizacji zadań statutowych Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.

 2. Źródłem pochodzenia podstawowych danych osobowych jest Pana/Pani pracodawca jako jednostka obsługiwana przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej. Dodatkowe dane mogą być pobierane na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody – w tym przypadku dane zbierane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

 3. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.