Przejdź do treści Przejdź do menu

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/i Danych jest: Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, Akademia Umiejętności 1a, 43-300 Bielsku-Biała. Kontakt mailowy: sekretariat@cuw.bielsko-biala.pl.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - Mariolę Knapek, z którym można skontaktować się telefonicznie : 33 499-2-345 lub za pośrednictwem  adresu e-mail: iod@cuw.bielsko-biala.pl.

 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
 • realizacji umów, których jest Pan/Pani stroną lub działań przed zawarciem umowy;

 • wykonywania zadań statutowych Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej;

 • realizacji przepisów prawa, przede wszystkim: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

 1. Podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Pana/Panią zgoda (dotyczy tylko danych przekazanych nieobowiązkowo);

 • 6 ust. 1 lit. b RODO – podpisana przez Pana/Panią umowa;

 • 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na Administratorze.

 1. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z placówką podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie jednostką oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

 2. Okres przechowywania Pana/Pani danych:

 • do momentu wycofania zgody (dotyczy tylko danych przekazanych na podstawie wyrażenia zgody);

 • na czas trwania umowy, a następnie przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń;

 • zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz Instrukcją Kancelaryjną.

 1. Ma Pana/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania;

 • usunięcia danych (dotyczy to sytuacji, gdy podstawą prawną jest wyrażona zgoda);

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych;

 • przenoszenia danych;

 • wycofania wyrażonej zgody;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Podane przez Pana/Panią dane są pobrane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa (poza danymi podanymi dobrowolnie na podstawie wyrażonej zgody). Brak podania danych skutkuje niewywiązaniem się z wymogów przepisów prawa i brakiem możliwości realizacji zadań statutowych Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.

 2. Źródłem pochodzenia podstawowych danych osobowych jest Pana/Pani pracodawca jako jednostka obsługiwana przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej. Dodatkowe dane mogą być pobierane na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody – w tym przypadku dane zbierane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

 3. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.