Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej

Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://cuw.bielsko-biala.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-02-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-02-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Szymon Dziok, adres poczty elektronicznej:

sdziok @cuw.bielsko-biala.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Wspólnych, ul. Akademii Umiejętności 1 A, 43-300 Bielsko-Biała

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Akademii Umiejętności 1A:

 • wejście główne od strony południowej — dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • wejście ewakuacyjne od strony południowej,
 • wejście ewakuacyjne od strony północno-zachodniej.

Budynek posiada 4 kondygnacje, dostęp na wyższe piętra jest możliwy dzięki zainstalowanej w budynku windzie. Poręcze na głównej klatce schodowej posiadają oznaczenia pięter.

Dziennik podawczy znajduje się na parterze po lewej stronie korytarza. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze, po prawej stronie korytarza.

Podłogi w obrębie każdej kondygnacji są poziome, bez pochylni i uskoków.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemu FM.

Przyciski sterujące w windzie posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a, a kabina windy jest wyposażona w automat głośnikowy informujący o przystankach. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Na dzienniku podawczym i w każdym innym miejscu można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online za pomocą urządzenia mobilnego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy jednostki. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Dane kontaktowe tłumaczy języka migowego

Osoba głuchoniema może zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez sms lub e-mail:

 1. Ewa Kaliniewicz: telefon 722 – 367 – 940 e-mail: kaliniewicz@poczta.fm
 2. Adam Pilecki: telefon 512 – 805 – 922 e-mail: adaspilecki@wp.pl
 3. Maciej Pilecki: telefon 696 – 748 – 297 e-mail: j_m.pilecki@onet.eu

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności w Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej

Informujemy, że Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, Krzysztof Bańczyk, wyznaczył Koordynatorów ds. dostępności w Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej. Funkcję tą będą pełnić:

 • Łukasz Jędryka – Kierownik Sekcji Obsługi Mienia
 • Szymon Dziok – Specjalista koordynujący pracą Sekcji Informatyki

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla  Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej
 • monitorowanie działalności Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej

Dane kontaktowe:

e-mail: dostepnosc(małpa)cuw.bielsko-biala.pl

Centrum Usług Wspólnych
ul. Akademii Umiejętności 1A

(33) 499-23-21 i  (33) 499-23-21