Przejdź do treści Przejdź do menu

Program "Uczenie się przez całe życie"

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Program „Uczenie się przez całe życie” to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Ma na celu przyczynienie się do rozwoju społeczeństwa opartego na zaawansowanej wiedzy, charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym, z rosnącą liczbą miejsc pracy oraz większą spójnością społeczną. Program wspierać wymianę i współpracę pomiędzy instytucjami i systemami edukacji w UE.SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU:

 • rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego;
 • zwiększenie ilości wyjazdów zagranicznych, w której uczestniczą uczniowie i kadra; nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 • poprawa współpracy pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich;
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;

 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i wychowawczych.

STRUKTURA PROGRAMU

Program „Uczenie się przez całe życie” obejmuje cztery programy sektorowe Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig.

COMENIUS

Koncentruje się na potrzebach związanych z nauczaniem i uczeniem się wszystkich osób zaangażowanych w wychowanie przedszkolne, edukacje szkolną na poziomie podstawowym i średnim oraz instytucji i organizacji oferujących takie formy edukacji.

Kto może uczestniczyć?

 • Uczniowie korzystający z edukacji do końca szkoły średniej;
 • Nauczyciele i inne kategorie personelu tych szkół;
 • Osoby i podmioty odpowiedzialne za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • Ośrodki badawcze i instytucje związane z kwestiami uczenia się przez całe życie
 • Szkoły wyższe
 • Podmioty oferujące usługi w zakresie doradztwa zawodowego, poradnictwa i informowania

Działania w programie Comenius:

 • Wyjazdy Indywidualne Uczniów

Akcja ta umożliwia uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na spędzenie od 3 do 10 miesięcy w zagranicznej szkole. W tym czasie uczniowie mieszkają u rodziny, która zgłosiła chęć udziału w programie. Udział w akcji rozwija trwała współpracę pomiędzy szkołami oraz wzmacnia europejski wymiar edukacji szkolnej. ( W 2012r. 2 uczniów z ZS Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej brało udział w 3-miesięcznej wymianie do Hiszpanii)

 • Partnerskie Projekty Szkół

Projekty partnerskie szkół to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli.

o      Projekty wielostronne - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół zakłada współpracę instytucji z przynajmniej trzech krajów. Jedna z uczestniczących instytucji musi pełnić rolę koordynatora.

Jest to najczęściej wybierana forma współpracy wśród bielskich szkół (w 2012r. zakończono 5 projektów, w 2013r. 5 jest realizowanych, a na 5 zostaną złożone wnioski o dofinansowanie).

     Projekty dwustronne - Zorientowane na doskonalenie znajomości języków obcych Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół realizowane są przez dwie szkoły z dwóch różnych krajów uczestniczących w Programie. Ich celem jest promowanie nauki języków europejskich poprzez umożliwienie uczniom sprawdzenia w praktyce ich umiejętności językowych oraz zapoznanie się z językiem kraju partnerskiego.

W 2013r. ZS Gastronomicznych jako jedyna bielska szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach tego projektu.

 • Projekty partnerskie Cemenius Regio

Celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Realizacja projektów pomaga lokalnym władzom oświatowym rozwiązywać problemy i poszerzać ofertę dotycząca edukacji szkolnej.

 • Asystentura Comeniusa

Akcja skierowana jest nie tylko do przyszłych pedagogów, lecz także do szkół i przedszkoli, które chciałyby przyjąć asystenta z zagranicy.

LEONARDO DA VINCI

Program wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Kto może uczestniczyć?

 • przedsiębiorstwa (zwłaszcza małe i średnie);
 • stowarzyszenia branżowe i związki pracodawców;
 • izby rzemieślnicze, izby przemysłowo-handlowe, szkoły wyższe;
 • szkoły zawodowe i techniczne wszystkich szczebli;
 • centra kształcenia praktycznego i ustawicznego;
 • instytucje i firmy szkoleniowe;
 • placówki doskonalenia nauczycieli;
 • instytuty badawcze i naukowe;
 • podmioty świadczące usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego;
 • władze oświatowe, jednostki administracji publicznej; organizacje pozarządowe;

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się indywidualni uczestnicy. Mogą oni skorzystać z dofinansowania jedynie za pośrednictwem instytucji realizującej projekt.

Działania w programie Leonardo da Vinci:

 • Projekty Mobilności:

Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców. Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego

 • Projekty Partnerskie

Projekty partnerskie umożliwiają organizacjom z różnych krajów współpracę dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego. Ich głównym zamierzeniem jest ułatwienie partnerom wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy na poziomie europejskim.

 • Projekty Transferu Innowacji (ToI)

Projekty transferu innowacji to projekty współpracy wielostronnej polegające na przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.

ERASMUS

Program powstał jako program wymiany studentów. Główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. 

GRUNDTVIG

Program dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. 

W RAMACH KAŻDEGO Z CZTERECH PROGRAMÓW SEKTOROWYCH MOŻLIWE SĄ WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE I SEMINARIA KONTAKTOWE

Akcja ta umożliwia nauczycielom, przedstawicielom samorządu terytorialnego i kuratoriów oświaty spotkanie się z partnerami z zagranicy w celu opracowania wspólnego projektu. 

Bielskie szkoły najczęściej biorą udział w Wizycie przygotowawczej w ramach programu Leonardo da Vinci i Comenius. Do tej pory zrealizowano 6 wizyt, w tym 2 w styczniu 2013.

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

 • 27 Państw członkowskich UE
 • Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Chorwacja
 • terytoria zamorskie państw członkowskich UE

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROGRAMU?

Komisja Europejska-odpowiedzialna za zapewnienie skutecznej realizacji programu;

Agencje Narodowe (NA)- odpowiedzialne za realizację działań i zarządzanie funduszami na poziomie krajowym.

CYKL TRWANIA PROJEKTU

1)      Składanie wniosków o dofinansowanie - wnioski składane do NA (każdy partner w projekcie składa ten sam wniosek o dofinansowanie do swojej NA –luty)

2)      Ocena wniosków –dokonywane przez ekspertów na podstawie ustalonych kryteriów (oceniany jest jedynie przez NA szkoły będącej koordynatorem projektu)

3)      Wyniki selekcji – następuje mniej więcej w połowie roku (czerwiec-lipiec) wnioskodawcy, którzy przeszli procedurę selekcji otrzymują od NA umowę o dofinansowanie. Umowa podaje wysokość przyznanego dofinansowania w EUR oraz określa przepisy finansowe. Wypłaty dokonywane są w ratach. Podpisanie umów następuje ok. miesiąca września. (każdy partner w projekcie podpisuje umowę ze swoją NA)

4)      Okres uprawnienia działań projektu – okres, w którym wydatki mogą być ponoszone i pokrywane z dofinansowania UE – zależy od trwania projektu;

5)      Bieżące monitorowanie projektu;

6)      Złożenie sprawozdania z postępów – w połowie okresu trwania projektu;

7)      Złożenie sprawozdania końcowego – płatność końcowa dokonywana jest tylko po pozytywnej ocenie raportu końcowego.