Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Bielska-Białej dla uczniów szczególnie uzdolnionych

17-05-2022 23:13

Jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Bielska-Białej dla uczniów szczególnie uzdolnionych pobierających naukę na terenie Miasta Bielska-Białej za rok szkolny 2021/2022

Na mocy Uchwały NR XLIII/990/20222 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej Prezydent Miasta Bielska-Białej udzieli jednorazowego stypendium uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Miasta Bielska-Białej za rok szkolny 2021/2022.

Prawo do ubiegania się o stypendium lub nagrodę przysługuje uczniom, uzyskującym:

1) w szkole podstawowej, w klasach IV-VI średnią ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej co najmniej 5,0 oraz tytuł laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady lub tytuł laureata konkursu dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. ust.2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

2) w szkole podstawowej, w klasach VII-VIII średnią ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej, co najmniej 4,5 oraz tytuł laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady lub tytuł laureata konkursu dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

3) w liceach, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia średnią ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej, co najmniej 4,0 oraz tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady lub tytuł laureata konkursu dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

4) we wszystkich wyżej wymienionych klasach i typach szkół - tytuł laureata olimpiady przedmiotowej lub interdyscyplinarnej o zasięgu międzynarodowym.

Wypełnione wg. zamieszczonego wzoru wnioski prosimy skonsultować z dyrektorem szkoły i wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi osiągnięcia złożyć do 30 czerwca 2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 31 lipca 2022 roku.Jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Bielska-Białej dla uczniów szczególnie uzdolnionych pobierających naukę na terenie Miasta Bielska-Białejza rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że wszystkie wnioski w sprawie ww. stypendium złożone w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej zostaną rozpatrzone w trybie decyzji administracyjnej. Oznacza to, że zostanie wszczęta procedura administracyjna, o czym wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Termin wręczenia stypendiów przewidywany jest na sierpień 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33/4971449 lub 515 228 423.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udzielenie pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji za rok szkolny 2021/2022