Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Ergonomia w Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej

31-10-2023 15:52


Miasto Bielsko-Biała realizuje projekt pn. „Ergonomia w Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy DZIAŁANIE 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej typ projektu 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

Celem głównym projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, co pozwoli na ułatwienie pozostania 76 pracowników (K-69, M-7, 28 50+) wykonujących pracę administracyjno-biurową w zatrudnieniu. Cel będzie realizowany poprzez działania prewencyjne - modernizację
i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego - oraz działania świadomościowe - edukacyjno - szkoleniowe z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Grupą docelową są osoby w wieku aktywności zawodowej, zatrudnione na co najmniej 0,5 etatu w Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.

Numer projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-000H/23-002

Okres realizacji 01.09.2023- 30.11.2023 r.

Miejsce realizacji Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.

Wartość projektu ogółem: 242 162,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE 205 838,12 PLN oraz wkład własny 36 324,38 PLN.